1. Проект

Днес, в Европа, многократно нараства броя на учениците в професионални училища, които са застрашени от отпадане от училище. Целта на проекта „Карма“ е да подпомогне учители от Унгария, Финландия и България в предоставянето на кариерно ориентиране и развитие на уменията за управление на кариерата на техните ученици. Така ще се създадат условия за предотвратяване отпадането на учениците от образователната система, ще се повиши тяхната мотивацията и образователни постижения. За постигането на целта ще работят 5 организации с водещ координатор - Раабе Клет (Унгария), ангажирана да състави цялосттен Наръчник за управление на кариерата за учители от професионални училища.

На основата на Наръчника 10 учители от двете партниращи училища (професионална гимназия Manfred Weiss от Будапеща/Унгария и Институт за професионално образование Raahe, Финландия) ще вземат участие в пет дневен курс /тренинг в София, България. След това обучените учители ще предоставят кариерно ориентиране в пилотни сесии към техните училища за 100 ученика. Натрупаният опит от пилотната фаза – ще бъде представен и дискутиран на две публични събития – работилница в София (България) и международна конференция в Будапеща (Унгария).

Уменията за управление на кариера съчетават елементи от няколко универсални компетентности, посочени в Европейската рамка на ключовите компетентности за учене през целия живот като умения за учене (поставяне и следване на учебни цели, свързани с избор на кариера, да инвестират усилия и дисциплина за продължаващо развитие в интересна за тях професионална сфера), дигитални компетентности (приложение на ИКТ в процеса на кариерно информиране, развитие на електронно портфолио относно професионално и личностно развитие, представяне в социалните мрежи и в интернет пространството) и социални компетентности (склонност за ефективно да комуникират силните си страни в контекста на трудовите отношения).

Нашият проект се основава на задълбочени препоръчвания и политически препоръки, разработени от Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN). През 2007-2015 мрежата съдейства на страните членки на Европейския съюз (вкл. съседните държави, които могат да участват по програма Еразъм +) и Европейската комисия в развитието на европейското сътрудничество в сферата на кариерното ориентиране в двата сектора на образование и заетост. В един от последните документи, издадени от мрежата, ELGPN Tools № 6: Насоки за политиките и системите за развитие за ориентиране през целия живот (от ноември 2015 г.), се подчертава популяризирането на уменията за управление на кариерата като ключов елемент за качеството на системите за професионално образование и обучение. В допълнение, ориентирането в училищата трябва да осигурява фокус върху прехода към пазара на труда и да отразява многообразието в класната стая.

Анализът на конкретната ситуация в партниращите училища от Унгария, Финландия и България показва стабилна тенденция в броя на учащите, които изпитват затруднения в завършването на образование. Корените на този феномен отразяват различни национални и местни контексти: в някои случаи се свързват с неравностойното положение на учениците поради техния мигрантски произход (Финлания), а други с ограниченията на пазара на труда за ученици от професионални училища (Унгария, България), което рефлектира негативно върху тяхната мотивация. Националните правителства прилагат дългосрочни стратегии, за да елиминират негативното въздействие от ранното отпадане от училище, като се фокусират върху възможностите на практически ориентирано обучение в професионалните училища и като предоставят висококачествено и ефективно професионално ориентиране на ученици, така че да могат да направят свободен и информиран избор за тяхното кариерно развитие. Въпреки това, предоставянето на достъпно ориентиране на учащите изисква още по-тясно включване в процеса на техните преподаватели. Фокусът се поставя на развитието на специфични умения за конкретната професия и не се предлага достатъчно ориентиране за учащите, което да им помогне да развият т.нар хоризонтални умения, чрез които да се повиши тяхната адаптивност към промени в професионалния свят. Услугите за кариерно ориентиране в училище се разгледжат като мост между образователните услуги и търсенето от страна на бизнеса, стимулиращи учениците да осъзнават значението на преносимите умения за успешното им кариерно развитие, на поставянето на дългосрочни цели и предприемането на структурирани и добре обмислени действия за постигане на тези цели.

В Унгария, над една четвърт от учениците в професионални гимназии и над една трета от професионално обучаващите се, посочват, че биха избрали различна професия, ако могат да се върнат назад. В тази ситуация е важно възможностите за кариерно ориентиране и професионални практики да са на разположение на учениците в края на обучението им, за да им помогнат да преразгледат своите планове за кариера и да намерят работа, която отговаря на техните интереси и цели. Има нужда тези услуги да са достъпни по-рано, по време на обучението, когато някои мислят за промени, или са в риск от отпадане, за да се гарантира, че могат да направят по-лесно прехвърляне в по-подходяща програма. (Field et al.; Kuczera et al)

Има много причини, с които може да се обясни преждевременното отпадане от училище. Тяхното идентифициране и разбиране е задължително за предприемането на правилните мерки при разрешаването на този проблем. Една от основните цели на ЕС е да намали средното ниво на преждевременно отпадащите ученици под 10% до 2020г. (Europe 2020 Target: Early Leavers from Education and Training). За да се постигне това, е необходима цялостна стратегия и най-вече да се разкрият причините и да се идентифицират правилните инструменти за превенция и интервенция. Това ще помогне и за подобряване качеството на професионалното образование и обучение.

2. Партньори


RAABE KLETT (Унгария)

Клет Груп е една от водещите европейски издателски групи в сферата на образованието и обучението. Компанията се е наложила като сериозен доставчик на разнообразни образователни продукти, фокусирани върху развитието на учебни материали за директори на училища, учители и ученици.

Нашата цел е да оказваме съдействие на учители и образователни лидери чрез акредитирани обучения и конференции, развиваме абонаментни справочници, консултации в процеса на развитие и мониторинг на училищни обучителни програми за лидерство, гарантиране качествето на чуждоезикови програми.

Ние имаме 27 служители и работим директно с повече от 200 експерта в сферата на образованието и обучението. Компанията има отлични стратегически отношения с Министрество на образованието в Унгария, също така с някои водещи европейски университета, предоставящи програми за управление в образованието.

По-долу е посочен списък на някои от нашите най-нови и много успешни продукти и дейности:

  - Над 45 акредитирани програми за обучение на учители;
  - Всяка година обучаваме над 2000 учители и директори на училища;
  - Само през 2015 г. организирахме над 150 акредитирани обучения на учители;
  - През 2008 г., ние започнахме Raabe колеж, който предлага правна и методическа подготовка за директори в държавните училища.

Същевременно ние разработихме и развихме уеб сайт, ориентиран към професионално образование http://szakkepzes.raabe.hu, който е насочен към заинтересованите страни в професионалния сектор. Форматът е месечно списание от 12 страници, разработено в сътрудничество с Унгарската търговска и индустриална камара. На нашата специализирана електронна страница, предлагаме за потребителите възможност да задават въпроси относно професионалното обучение, на които отговаря екип от водещи национални експерти.

Ежегодно ние организираме най-голямата национална училищна конференция за ръководители в образованието и учители в Унгария. През последните 5 години това събитие среща стотици популярни европейски и национални заинтересовани експерти, за да обменят идеи и добри практики в училищното образование и управление.


Технически университет Будапеща (Унгария)

Технически университет Будапеща (Унгария) е един от водещите технически университети в Унгария и доставчик на качествено обучение за учители в професионалното образование, с фокус върху гарантирането на качество в процеса на развитие. Ще допринесе до всички аспекти от разработване на интелектуалните продукти по настоящия проект. Същевременно организацията ще предложи сравнителни изследвания относно ефективни модели за обучение в междукултурна среда, които да се използват при конструирането на планираното международно обучение за учители от професионалното образование. Освен това Университетът ще осигури ключова експертиза при събирането на информационна база за изготвянето на препоръки.

Техническият университет в Будапеща има над 110 звена и институти, които са структурирани в 8 факултета. Разполага с 1100 преподаватели, 400 научни изследователи, други дипломирани експерти и множество гост-лектори и практици участват в обучението и провеждат научни изследвания. Приблизително 800 от 14 000 студента на университета са чужденци от 50 държави. Университетът осигурява над 70% от дипломираните инженерни специалисти в Унгария.


Институт за професионално образование и обучение Раахе (Финландия)

Общински консорциум за образование и обучение към град Раахе (Raahenkoulutuskuntayhtymä) предлага квалифицирано професионално обучение в средното образование в три различни училища в района на Раахе. Всяко от тези училища предлага няколко различни образователни програми.

Трите училища - Raahe Vocational Institute, Lybecker Institute of Craftsand Design and Ruukki Agriculture Institute – заедно имат повече от 1000 ученика, повечето от тях получават начална степен в професионалното образование на възраст 16-19 години. Продължителността на обучителната програма е 3 години, които дават на учениците начална професионална квалификация и умения за работа и заетост по специалността. Тригодишното обучение включва теоретична подготовка, практически занимания към базата на училището, както и минимум 6 месечна практика в реална работна среда.

Гордостта на организацията се изразява в това, че едва 9 % от учениците отпадат преждевременно от училището.


Manfred Weiss VET School (Финландия)

Образователна организация с 67 - годишна история, която включва средно общообразователно училище, техническо училище и ученическо общежитие. Разположено е на южната граница на Будапеща. Разполага с 50 класни стаи и 4000 кв.метра практическа база. До 1980г. е изпълнявало и функции на фондация. Основно подготвяме квалифицирани специалисти в сферата на металургията и инженерството за нуждите на местна фабрика, първоначално се е казвала Weiss Manfréd, по-късно Csepel Works. Същевременно в резултат на промени, настъпили в страната обучението се трансформира, днес електрониката и информационните технологии за сфери, които са доминиращи.

Тази година имаме 640 ученици, които се обучават в училището, 352 са в програми за професионално образование. Имаме 92-ма учители. В нашето общежитие има 150 ученици.


Selfinvest (България)

Selfinvest (България) е компанията, която предсотавя кариерно ориентиране и обучение за ученици. Притежава разнообразно портфолио и опит от проекти с бизнес организации и училища.

През 2012г., три години след създаването си Selfinvest получава награда от Националния конкурс за кариерно ориентиране, организиран от Център за развитие на човешките ресурси, за иновативна практика в сферата на кариерно ориентиране, консултиране и информиране в средното образование. Награда е присъдена за разработването на симулативен тренинг, на основата на учене чрез преживяване, с цел развитие на умения за управление на кариерата на младежи на възраст 16-19 години. Програма се нарича “Пътешествие из индианските земи”.

Обучението има за цел да илюстрира целия процес на индивидуално планиране на личните цели за кариерно развитие, необходимостта от развитието на специфични умения за справяне с непредвидени обстоятелства и постоянна промяна. През 2012 г. симулационното обучение игра е представено по време на Международната конференция за кариерни консултанти "Мотивация за развитие" в София (България), където получава изключително положителна обратна връзка и високи оценки от експерти по кариерно ориентиране от цяла Европа.

3. Очаквани резултати

- Наръчник за учители по професионално образование, който да подкрепи развитието на уменията за управление на кариерата на учениците ;


- Структурирано обучение за повишаване квалификацията за кариерно ориентиране на учители по професионално образование;


- Пилотни сесии за кариерно ориентиране, проведени от учители от двете партниращи училища (Manfred Weiss VET school, Budapest, HU and Raahe VET Institute, FI)


- Препоръки към взимащите политически решения (policy recommendations) – изготвяне на препоръки към заинтересованите страни, взимащи решения на национално и европейско ниво за политики за кариерно ориентиране, относно ключови изводи и възможности за развитие на база на проекта.

4. Събития

Срещи по проекта

 • Начало (Будапеща, Унгария)

 • Междинна среща (Раахе, Финландия)

 • Заключителна среща (Будапеща, Унгария)


Международни събития

 • Работна среща (София, България)

 • Международна конференция (Будапеща, Унгария)


5. Контакти

адрес
Raabe Klett Educational Counselling and Publisher Ltd
1116 Budapest, Temesvár Str. 20.


телефон
editorial staff of Raabe:
Customer service: (+36 1) 320-0750; 320-8632
Fax: (+36 1) 349-8773