1. Projektin kuvaus

Euroopan laajuisesti ammatillisissa oppilaitoksissa on yhä enemmän opiskelijoita jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. CARMA projektin tavoitteena on kehittää ammatillista uraohjausta hankkeen osallistujamaissa (Unkari, Suomi ja Bulgaria). Hankkeessa kehitetään ammatillisille opettajille keinoja estää opiskelijoiden opintojen keskeyttämistä, lisätä opiskelumotivaatiota ja parantaa työllistymistä valmistumisen jälkeen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 5-jäseninen kansainvälinen verkosto kolmesta maasta (Unkari, Suomi ja Bulgaria) laatii kattavan uraohjausmateriaalin ammatillisille opettajille. Verkostoa johtaa Raabe Klett Ltd Unkarista. Hankkeen aluksi 10 opettajaa kahdesta kumppanikoulusta (Manfred Weiss VET School Budapestistä Unkarista ja Koulutuskeskus Brahe Raahesta, Suomesta) osallistuvat 5-päivää kestävään valmennukseen Sofiassa, Bulgariassa. Tämän jälkeen valmennetut opettajat pilotoivat laadittuja ohjeistuksia omissa oppilaitoksissaan yhteensä 100 opiskelijalle. Pilottijaksojen kokemukset -eli materiaalin käyttö käytännössä- esitellään ja arvioidaan kahdessa tapahtumassa: työpajassa Sofiassa Bulgariassa ja kansainvälisessä konferenssissa Budapestissä, Unkarissa.

Uranhallintataidoissa yhdistyy elementtejä useista eri osaamisalueista, joita korostetaan Euroopan parlamentin suosituksissa elinikäisen oppimisen avaintaitoina. Näitä ovat esimerkiksi oppimaan oppimisen taidot (oppimisen tavoiteasettelu sekä ponnistelu tavoitteiden saavuttamiseksi omalla ammattialalla), digitaalinen osaaminen (ICT:n hyödyntäminen ammattialakohtaisesti, sähköisen portfolion laatiminen omasta ammatillisesta ja henkilökohtaisesta kehityksestä, itsensä markkinoiminen sosiaalisessa mediassa sekä internetissä yleensä) ja sosiaaliset taidot (kyky kommunikoida työelämän tilanteissa omia vahvuuksia hyödyntäen).

Projektimme rakentuu Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) kokemuspohjalle ja suosituksille. Vuosina 2007 - 2015 yhteistyöryhmä avusti EU:n jäsenvaltioita (ja muita Erasmus+ ohjelmaan oikeutettuja valtioita) sekä Euroopan komissioita kehittämään Euroopan yhteistyötä Elinikäisessä ohjauksessa sekä koulutuksessa että työelämässä. Yksi yhteistyöryhmän viimeaikaisista julkaisuista ELGPN Tools No. 6: Guidelinens for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance (marraskuu 2015) korostaa uranhallintataitoja tärkeänä elementtinä korkeatasoisen ammatillisen koulutuksen järjestelmässä. Lisäksi ohjaus kouluissa helpottaa siirtymistä työelämään ja parantaa monimuotoisuutta luokkaopetuksessa. Tällä hetkellä kolmessa partneri koulussa (Unkari, Suomi ja Bulgaria) on lisääntyvissä määrin opiskelijoita, joilla on vaikeuksia valmistua. Syitä tähän ilmiöön voidaan löytää erilaisista kansallisista ja paikallisista tekijöistä: joissakin tapauksissa taustalla on opiskelijoiden maahanmuuttajatausta ja sosioekonominen asema (Suomi) myös vasta valmistuneiden heikko työllisyystilanne heikentää opiskelumotivaatiota (Unkari ja Bulgaria). Hallitukset eri maissa laativat pitkäntähtäimen strategioita opiskelujen keskeyttämisen seurausten lievittämiseksi. Tähän pyritään esimerkiksi työvaltaisella opetuksella sekä ylläpitämällä laadukkaita ja tehokkaita ohjauspalveluita. Jotta ohjaus saavuttaisi opiskelijat tehokkaammin, tulee myös ammatilliset opettajat saada mukaan ohjausprosessiin. Tällä hetkellä ammatillinen koulutus keskittyy pääasiallisesti tietyn ammattialan taitojen kehittämiseen eikä anna opiskelijoille tarpeeksi valmiuksia tulevaisuuden työelämän muutoksiin. Ammatillisen koulutuksen ohjauspalvelut nähdään siltana nykyisen koulutusjärjestelmän ja työelämän vaatimusten välillä ohjauksen edistäessä opiskelijoiden kykyä tehdä pitkäntähtäimen urasuunnitelmia sekä kykyä toimia suunnitelmien toteutumiseksi.

Unkarissa kolmasosa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on kertonut, että he valitsisivat toisen ammatin, mikäli he voisivat valita uudelleen. Tämän vuoksi on tärkeää, että uraohjaus ja työllistymistä tukevat toimenpiteet lisääntyvät opintojen loppuvaiheessa jotta opiskelija työllistyy alalle joka vastaa hänen tavoitteitaan. Ohjaus on tärkeää myös opintojen aikaisemmissa vaiheissa jotta keskeyttämisuhan alla olevat opiskelijat pystyvät sujuvasti siirtymään toiselle alalle.

2. Hankkeen verkosto


Raabe Klett (HU)

Klett Group on yksi Euroopan johtavista koulutusalan kustantajista. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa erilaisten opetusalan palvelujen tarjoajana. Klett Group kehittää koulutusmateriaalia koulujen johdolle, opettajille ja opiskelijoille.

Tavoitteena on tukea opettajia ja opetusalan päättäjiä organisoimaan toimintaansa valmennusten ja konferenssien avulla. Klett Group kehittää materiaalia koulujen johdon käyttöön esimerkiksi laadunhallintaa varten.

Klett Groupilla on 27 työntekijää ja se työskentelee jatkuvasti yli 200 kasvatusalan asiantuntijan kanssa. Yrityksellä on hyvät suhteet Unkarin opetusministeriöön ja joihinkin Euroopan johtaviin kasvatusalan yliopistoihin.

Klett Groupin viimeaikaisia menestyksellisiä tuotteita ja toimintoja:

  - yli 45 akkreditoitua opettajan koulutusohjelmaa
  - kouluttaa vuosittain yli 2000 opettajaa ja rehtoria
  - järjesti pelkästään vuonna 2015 yli 150 koulutusta opettajille
  - käynnisti vuonna 2008 Raabe Collegen, joka tarjoaa menetelmä- ja lainopillistakoulutusta julkisten koulujen rehtoreille.

Lisäksi Klett Group on kehittänyt ja ylläpitää ammatilliseen koulutukseen keskittyvää websivustoa http://szakkepzes.raabe.hu jonka kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen sidosryhmät. Sivustolla julkaistaan 12-sivuista kuukausittaista lehteä yhteistyössä Unkarin kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Sivustolla ammatillisen koulutuksen toimijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä johtaville asiantuntijoille.

Klett Group järjestää vuosittain Unkarin suurimman konferenssin oppilaitosten johtajille ja opettajille. Tähän tilaisuuteen osallistuu satoja johtavia Eurooppalaisia ja kansallisia koulutuksen eri sidosryhmien edustajia vaihtamaan käytänteitä ja hyviä kokemuksia.


BME University (HU)

BME University (HU) - on yksi Unkarin johtavista teknillisistä yliopistoista joka tarjoaa laadukasta koulutusta ammatillisille opettajille. Lisäksi BME tarjoaa vertailevaa tutkimusta kansainvälisesti vaikuttavista koulutusmalleista joilla voidaan kehittää ammatillisten oppilaitosten henkilöstökoulutusta. Yliopisto tarjoaa myös johtavaa asiantuntemusta tarjoten tutkimuksiin perustuvaa tietopohjaa poliittisten linjausten suunnitteluun ja laatimiseen.

BME yliopiston 110 osastoa ja opistoa toimivat kahdeksassa eri tiedekunnassa. Yliopistossa on noin 1100 lehtoria ja 400 tutkijaa sekä lukuisia vierailevia luennoitsijoita. BME yliopistossa opiskelee 14000 opiskelijaa joista noin 800 on ulkomailta. BME yliopistossa suoritetaan 70 % Unkarin teknillisen alan yliopistotutkinnoista.


Raahen koulutuskuntayhtymä (FI)

Raahen koulutuskuntayhtymä (Education Centre Brahe) tarjoaa laadukasta ammatillista koulutusta kolmessa eri opistossa Raahen alueella. Kaikissa opistoissa on useita koulutusohjelmia.

Kolmessa opistossa - Raahen ammattiopisto, Lybeckerin opisto ja Ruukin maaseutuopisto- on yhteensä noin 1000 opiskelijaa. Suurin osa opiskelijoista suorittaa ammatillisen tutkinnon ja he ovat iältään 16-19 vuotiaita. Keskimääräinen opiskeluaika on kolme vuotta, jonka aikana opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon hankkien omalle alalleen työllistymiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Kolmivuotinen opiskeluohjelma sisältää teoreettisia opintoja, käytännön työn opetusta opistojen työpajoissa tai työmailla sekä vähintään kuuden kuukauden ajan työssäoppimista työelämässä.

Opiskelujen keskeyttämisprosentti Raahen alueella on noin 9 %.


Manfred Weiss VET School (HU)

Opisto on 67 vuotta vanha toisen asteen oppilaitos käsittäen teknillisen koulun ja asuntolan opiskelijoille. Oppilaitos sijaitsee Budapestin eteläosassa. Koulun tiloissa on 50 luokkahuonetta ja 4000 m2 työpajoja. 1980-luvulta alkaen oppilaitoksen toiminnasta on vastannut säätiö. Alun perin oppilaitoksessa koulutettiin paikalliseen metallitehtaaseen (Weiss Manfred myöhemmin Csepel Works) metallurgian ja tekniikan alan ammattilaisia. Myöhemmin koulutusaloiksi muuttuivat sähkötekniikka- ja IT-alat.

Nykyisin opiskelijoita on 640, joista ammatillisessa koulutuksessa 352 ja opettajia 92. Asuntolaan mahtuu yhteensä 150 opiskelijaa.


Selfinvest (BG)

Selfinvest on koulutus- ja ohjauskeskus opiskelijoille järjestäen valmennusta sekä yrityksissä että kouluissa.

Vuonna 2012 kolme vuotta perustamisensa jälkeen Selfinvest palkittiin kehittämästään innovatiivisesta uraohjauksen käytännöstä Bulgarian kansallisen EU-viraston toimesta. Palkinto myönnettiin "tekemällä oppiminen" menetelmästä, jossa kehitettiin uranhallintataitoja 16 - 19 vuotiaille opiskelijoille. Palkittu ohjelma on nimeltään "Journey through Indian lands". Ohjelman tavoitteena on selkeyttää opiskelijoille henkilökohtaisen urasuunnittelun prosessi, jossa otetaan huomioon odottamattomat muutokset sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Ohjelman simulaatiopeli esiteltiin vuonna 2012 kansainvälisessä uraohjaajien konferenssissa "Motivation for development" Sofiassa Bulgariassa. Peli on saanut erittäin positiivista palautetta uraohjaajilta eri puolilta Eurooppaa.

3. Tulokset

- kattava käsikirja ammatillisille opettajille, jolla voidaan tukea opiskelijoiden uranhallintataitoja;
URAOHJAUSTAITOJEN KÄSIKIRJA AMMATILLISILLE OPETTAJILLE - lataa tästä


- jäsennelty valmennus ammatillisille opettajille uraohjauksesta;


- laadittua uraohjausmateriaalia pilotoidaan kahdessa oppilaitoksessa (Budapest ja Raahe);


- toimenpidesuositukset - asiakirja joka antaa päätöksentekijöille sekä kansallisella että Euroopan tasolla tietoa hankkeen tuloksista ja suosituksia kehittämistoimenpiteistä.
Hankkeen kokemusten perusteella laaditut toimintasuositukset voidaan ladata täältä! >>

4. Tapahtumat

Maaliskuu 2018

Ammatillinen koulutus ja uraohjaus: Opintojen keskeytyminen on kaikissa projektin osallistumismaissa yhteinen ongelma. Siihen on erilaiset syyt ja taustat maasta riippuen. Tämä ongelma aiheuttaa esteitä talouskasvulle ja työllisyydelle kaikkialla ja myös vaikeuttaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Nuorille ihmisille voi opintojen keskeyttäminen aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa vuosien ajaksi. He eivät saavuta näin ollen nyky-yhteiskunnassa tarvittavia tietotaitoja kehittyvään yhteiskuntaan. Tästä aiheutuu työttömyyttä, syrjäytymistä ja jopa köyhyyttä.

Mitä ammatilliset opettajat voivat tehdä tämän ehkäisemiseksi?

Carma hankkeessa ammatilliset opettajat saavat käytännöllisiä työkaluja elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Seuraa Carmaprojektin tuloksia ja kokemuksia Carma-manuaalin pilotoinneista sekä sidosryhmien mielipiteistä. Tuodaan uraohjaus luokkahuoneeseen. Budapestissa järjestetään konferenssi 26 toukokuuta 2018.

Tilaa uutiskirjeemme ja saat veloituksetta koodilla ”GoodCarma” hakulomakkeen kommentointiosaan.

Jos haluat lisätieto klikkaa tästä!

Rekisteröidy Carma sivustolle ja saat säännöllisiä päivityksiä!Projektia on rahoittanut Erasmus+ hankeohjelma ja sen Strategiset kumppanuushankkeet ammatillisessa koulutuksessa.

Helmikuu 2018

Mikä on minun ammattini?

Viimeiset CARMA käsikirjojen pilotointijaksot saatiin loppuun Raahen ammattiopistossa. Näissä pilotoinneissa opiskelijat saavat tietoa erilaisista tulevaisuudessa tarvittavista ammateista ja niiden sisältämistä tietotaito vaatimuksista.

Myös täällä Suomessa ammatilliset opettajat ovat saamassa päätökseen Carma käsikirjan käytön ohjeistuksen. ’ Seuraa Carmaprojektin tuloksia ja kokemuksia Carma-manuaalin pilotoinneista sekä sidosryhmien mielipiteistä. Tuodaan uraohjaus luokkahuoneeseen. Budapestissa järjestetään konferenssi 26 toukokuuta 2018.

Tilaa uutiskirjeemme ja saat veloituksetta koodilla ”GoodCarma” hakulomakkeen kommentointiosaan.

Jos haluat lisätieto klikkaa tästä!

Rekisteröidy Carma sivustolle ja saat säännöllisiä päivityksiä!Projektia on rahoittanut Erasmus+ hankeohjelma ja sen Strategiset kumppanuushankkeet ammatillisessa koulutuksessa.

Tammikuu 2018

Pysy hyvin informoituna: Miten tunnistaa huijausmainokset ja väärät työ tilaisuudet. Tätä käytännön tilannetta varten laadittua materiaalia testattiin mm. Weiss Manfred ammatillisessa koulussa Chepelissä, Budapestissä.

Viimeisen Carma-oppitunnin aikana tavoite oli että opiskelijat tunnistavat työmahdollisuudet varsinäisen palkkatyön ulkopuolella. Tämän jälkeen unkarilaiset opettajat ovat saaneet valmiiksi Carma manuaalin pilotoinnin.

Näiden pilotointien tuotokset otetaan huomioon kun manuaalin sisällön suunnittelussa. Pilotointien tulokset siirretään myös hankkeessa laadittavaan Policy recommedation- ohjeistukseen.

Jos haluat lisätietoa projektist, klikkaa tästä!

Rekisteröidy Carma sivustolle saadaksesi säännöllisiä päivityksiä!

Joulukuu 2017

Tällä hetkellä suomalaiset ja unkarilaiset opettajat testaavat projektissa kehitettyjä uraohjaus aktiviteetteja. Pilotoinnit tapahtuvat Suomessa Raahen koulutuskuntayhtymässä (Koulutuskeskus Brahe) ja Unkarissa BKSZC Weiss Manfred Vocational Secondary School.

Näiden pilotointien tulosten perusteella laaditaan lopullinen versio ”URAOHJAUSTAITOJEN KÄSIKIRJA AMMATILLISILLE OPETTAJILLE


Tekijöiden tavoitteena oli laatia käsikirja lisättynä käytännön kokemuksilla, mitä voidaan käyttää seuraavasti:

 • Käsikirjana jota voi käyttää opettajat, uravalmentajat ja opiskelijat uraohjauksen apuna eri koulutustasoilla.
 • Käsikirjana, mistä saa käytännön tietoa työelämän pelisäännöistä
 • Opaskirjana miten voi käyttää erilaisia käytännön harjoituksia tukemaan opiskelijoiden selviytymistä tulevaisuudessa erilaisissa tilanteissa.
 • Esimerkkeinä aktiviteeteista joita voi apuna kun kehitetään omaan käyttöön sopivia aktiviteetteja.

Käsikirja tulee saataville neljällä eri kielellä:

Jos haluat tietää enemmän Carma projektista, klikkaa tästä.

Marraskuu 2017

Testing of the career guidance  Manual has begun at Weiss Manfréd Szakgimnázium és Szakközépiskola in Hungary.

Uraohjauksen käsikirjan testaus on aloitettu Weiss Manfréd Szakgimnázium és Szakközépiskola Unkarissa.

Tämä ryhmä ammatillisia opettajia osallistui koulutukseen Lokakuun lopussa Sofiassa.

Käsikirjan sisältöä voidaan muokata pilotointien kokemusten ja tulosten perusteella.

” URAOHJAUSTAITOJEN KÄSIKIRJA AMMATILLISILLE OPETTAJILLE” mikä on kehitetty projektin aikana voidaan ladata ilmaiseksi

Lokakuu 2017

CARMA käsikirjan kehittämisessä on tärkeänä osana yhteistyö eri maista tulevien opettajien välillä. Selfinvest Ltd järjesti CARMA projektin suomalaisille ja unkarilaisille opettajille koulutuksen.

Koulutus järjestettiin Sofiassa onnistuneesti 26 - 30 Syyskuuta 2017. Tavoitteena oli motivoida mukana olevat opettajat pilotoimaan hankkeen käsikirjaa mahdollisimman tehokkaasti Marraskuusta alkaen.

Koulutuksen aikana osallistujat myös arvioivat CARMA käsikirjaa. Tätä palautetta käytetään käsikirjan viimeistelyssä.

Jos haluat tietää enemmän CARMA projektista, klikkaa tästä!

Syyskuu 2017

Bulgarialainen kumppanimme Selfinvest aloitti 5-päivää kestävän koulutuksen unkarilaisille ja suomalaisille opettajille Sofiassa. Valmennuksen tavoitteena oli käsikirjan esittely ja käyttäminen sekä osallistujien motivointi ja kehittäminen uraohjauksessa.

Selfinvest pyrkii kaikin tavoin edistämään yhteistyötä ja kansainvälistä verkostomista. Tätä on tuettu vaihtamalla hyviä käytänteitä ja ”Know-how” vihjeitä koulutuksen yhteydessä.

Heinä - Elokuu 2017

Käsikirjan käännökset Bulgariaksi, Unkariksi ja Suomeksi valmistuivat.

Uusi kouluvuosi on alkanaut.
We really hope that we will contribute to the pleasures because beside the English version of the Manual, the Bulgarian, Finnish and Hungarian adaptations have also been completed.

Käsikirja sisältää keveitä harjoituksia luokkatilanteita varten, joilla voidaan valmentaa opiskelijoita työelämään.
Sofiassa järjestetään 5-päivää kestävä valmennus Selfinvestin toimesta, jotta käsikirja saataisiin heti mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Selfinvest on Bulgariassa markkinajohtaja työelämän taitojen valmennuksessa.
Opettajat Unkarista ja Suomesta testaavat materiaalia aitojen luokkatilanteiden kaltaisessa ympäristössä. Tämän jälkeen käsikirjan laatijoille annetaan palautetta. Nämä mielipiteet vaikuttavat myös käsikirjan lopulliseen sisältöön.

Kun käsikirja on editoitu se siirretään välittömästi carma.hu – sivustolle.

Jos haluat tietää lisää Carma-projektista, klikkaa tästä.


Raabe Klett Ltd. järjesti kansallisen kouluvuoden aloitusseminaarin 24 Elokuuta. Yli 200 oppilaitosten johtajaa ja kouluttajaa saivat tietoa CARMA-projektista.

Samanaikaisesti järjestettiin yrityksen 25 vuotisjuhlaillalliset. Tähän osallistui yli 200 vierasta, koulutusalan asiantuntijoita, strategisia kumppanieta, kouluttajia ja toimittajia.

Tervetulopuheessaan Raabe Kletin toimitusjohtaja Szilvia Szaniszló kertoi Erasmus+ projekti CARMAn edistymisestä.

Kesäkuu 2017

Toinen projektitapaaminen järjestettiin Raahessa kesäkuun alussa. Ammatillisen ohjelman tärkein osuus oli käsikirjan arvioiminen. Käsikirjassa esitellään elinikäisessä oppimisessa tarvittavia avaintaitoja sekä harjoituksia, jotka auttavat opettajia löytämään keinoja vahvistaa tarvittavia taitoja.

Toinen projektikokous järjestettiin 8 – 10 kesäkuuta Raahessa, mikä on pieni meren rannalla sijaitseva kaupunki Suomessa. Projektin kumppanit esittelivät tuotoksiaan ja tulevista tehtävistä keskusteltiin. Oli myös vapaa-aikaa, jolloin tutustuttiin mm. paikalliseen kulttuuriin.

Käsikirjaa arvioitiin Budapestin teknillisen yliopiston Judit Reményi Vidékinén ja dr. György Molnárin johdolla. Keskusteltiin myös opettajien valmennuksesta pilotointia varten.

Käsikirja tulee olemaan hyvin käytännöllinen sisältäen teoreettisen pohjan esittelyn ja paljon luokkatilanteisiin sopivia harjoituksia. Näiden avulla opettajat ja oppilaitosten tukihenkilöt pystyvät kehittämään opiskelijoiden taitoja muuttuville työmarkkinoille.

Toukokuu 2017

Alkoi Raahen tapahtuman valmistelut. Teknillinen yliopisto sai valmiiksi käsikirjan ja Raabe editoi sen.

Kokouksessa haluttiin kuunnella muiden kumppanien mielipiteitä ja ehdotuksia sekä miten kumppanioppilaitosten opettajat voivat valmistautua pilotoimaan käsikirjaa.

Jos haluat tietää lisää Carma-projektista, klikkaa tästä.

Huhtikuu 2017

Kaikki hankkeen organisaatiot ovat järjestäneet Focusgroup- tapaamiset. Niissä keskusteltiin kunkin maan ammatillisen koulutuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Tilaisuuksissa keskusteltiin myös järjestelmiin liittyvistä uhista ja mahdollisuuksista sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiskohteista työelämän odotusten mukaiseksi.

 

Selvisi että suurin ongelma ei ole ammatillisten oppilaitosten uraohjauksessa esimerkiksi se kuinka laati cv tai miten valmistautua ja pukeutua työhaastatteluun, vaan puutteet ns. pehmeissä taidoissa. Eli millä menetelmillä voisi itseään aktiivisesti kun on puutteita itsetuntemuksessa.

Jos haluat tietää lisää Carma-projektista, klikkaa tästä.

Maaliskuu 2017

 

Kolme projekti kumppania järjesti focus-group keskustelut, jotta saatiin myös projektin ulkopuolisia mielipiteitä. Tilaisuuksiin kutsuttiin 10 henkilöä, ammatillisen koulutuksen piiristä keskustelemaan ammatillisen koulutuksen haasteista ja opintojen keskeyttämisistä. Näiden tilaisuuksien pohjalta saatiin kokemuksia ja mielipiteitä, joita hyödynnettiin käsikirjan laadinnassa.

Focus-group tapaamisia varten oli laadittu lista aiheita/kysymyksiä.

Selfinvest kutsui 10 kokenutta uraohjaajaa ammatillisen koulutuksen parista tapaamiseen. Weiss ja Brahe ammatilliset koulut kutsuivat 10 oppilaitoksen ulkopuolista (opettajia ja opiskelijoita) tilaisuuteen.

Jos haluat tietää lisää Carma-projektista, klikkaa tästä.

Helmikuu 2017

Kerätyt tiedot tarkasteltiin ja analysoitiin Budapestin teknillisessä yliopistossa. Siellä laadittiin lista aktiviteeteistä joita tarvitaan opiskelijoiden tehokkaassa uraohjauksessa.  

Listamme on:  

1. Itsetuntemuksen kehittäminen

2. Rakentaa ja ylläpitää positiivista omakuvaa

3. Positiivinen ja tehokas vuorovaikutus muiden kanssa

4. Oman elämän muuttaminen ja kehittäminen

5. Oppiminen ja työelämään tutustuminen

6. Elinikäisen oppimisen avaintaidot

7. Löytää ja hyödyntää tehokkaasti tietoa elämään ja työhön liittyen

8. Ymmärtää yhteys työn ja yhteiskunnan/talouden välillä

9. Elämän/työuran kehittäminen

10. Varmistaa tai luoda ja ylläpitää työuraa

11. Tehdä elämää/työuraa edistäviä päätöksiä

12. Ylläpitää tasapaino muun elämän ja työn välillä

13. Ymmärtää elämän luonteen ja työelämän roolien muutokset

14. Ymmärtää, harjoittaa ja hallita omaa elämää/ työuraa

On määritelty pätevyydet, tarvittavat taidot hankkeen kumppanien avulla. Tämän perusteella laaditaan Carma-käsikirja ammatillisten opettajien käyttöön. Jos haluat tietää lisää Carma-projektista, klikkaa tästä.

Tammikuu 2017

Kerättiin maakohtaista tietoa ammatillisesta koulutuksesta.

Käsikirjan hyödyntämisen kannalta on ensi arvoisen tärkeä, että laatijoilla on riittävät tiedot koulutusjärjestelmistä.

Käsikirjan pilotoinnissa tavoitteena on kokeilla erityisiä pedagogisia menetelmiä huomioiden maakohtaiset kerätyt tiedot.

 

Tästä syystä käsikirjan sisällön tuottaminen aloitettiin maakohtaisten tietojen keräämisellä. Tämän huomioiminen on uraohjauksen kannalta tärkeää.

 

Jos haluat tietää lisää Carma-projektista, klikkaa tästä!

Joulukuu 2016

Euroopan laajuisesti ammatillisissa oppilaitoksissa on yhä enemmän opiskelijoita jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa.

 

Hankkeen päätavoite on kehittää ammatillisille opettajille osanottajamaissa – tai mahdollisimman monessa Euroopan maassa – keinoja opiskelijoiden urasuunnitteluun ja – ohjaukseen jotta he saisivat paremmat valmiudet tehdä oikeita valintoja työuralleen. Tämän avulla saadaan opiskelijoiden motivaatiota parannettua ja vähennetään poissaoloja ja keskeyttämisiä. Tämän kautta opiskelijoiden mahdollisuudet työelämässä paranevat.

 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 5-jäseninen kansainvälinen verkosto kolmesta maasta (Unkari, Suomi ja Bulgaria) laatii kattavan uraohjausmateriaalin ammatillisille opettajille. Verkostoa johtaa Raabe Klett Ltd Unkarista. Hankkeen aluksi 5 – 5 opettajaa kahdesta kumppanikoulusta (Manfred Weiss VET School Budapestistä Unkarista ja Koulutuskeskus Brahe Raahesta, Suomesta) osallistuvat 5-päivää kestävään valmennukseen Sofiassa, Bulgariassa. Tämän jälkeen valmennetut opettajat pilotoivat laadittuja ohjeistuksia omissa oppilaitoksissaan yhteensä 100 opiskelijalle.

 

Pilottijaksojen kokemukset -eli materiaalin käyttö käytännössä- esitellään ja arvioidaan kahdessa tapahtumassa: työpajassa Sofiassa Bulgariassa ja kansainvälisessä konferenssissa Budapestissä, Unkarissa.

Jos haluat tietää lisää Carma-projektista, klikkaa tästä.

Projekti tapaamiset

 • kick off (Budapest, HU)

 • Interim (Raahe, FI)

 • Final (Budapest, HU)


Kick off tapaaminen (Budapest) Marraskuu 2016

CARMA Erasmus+ projektin kumppanit tapasivat ensimmäistä kertaa Budapestissä marraskuun lopussa. Hankkeessa pyritään mm. vähentämään keskeyttämisiä ammatillisissa opinnoissa. Tapaamiseen osallistui kymmenen osallistujaa kaksi kaikista organisaatioista: projektin koordinaattori Kustannusyhtiö Raabe Klett (Budapest, HU) ja neljä kumppania Budapestin Teknillinen Yliopisto, Manfred Weiss ammatillinen koulu ja Koulutuskeskus Brahe sekä bulgarialainen koulutus ja konsulttiyritys Selfinvest. Tilaisuudessa käytiin läpi projektin aikataulua, tehtäviä ja ensimmäistä tuotosta eli ammatillisille opettajille suunnattua CARMA-käsikirjaa.Aluksi jokainen osallistuja organisaatio (kumppani) esitteli itsensä kertoen edustamansa organisaation aikaisemmista ja menneillään olevista toiminnoista.

Kumppaneille jaettiin tarvittavat dokumentit kuten Partnership Agreement allekirjoitettavaksi. Siinä on sovittu mm. Velvotteista, tehtävistä, aikataulusta ja budjetista. Hankkeen kumppanit saivat myös neljä dokumenttia, joissa sovittiin viestinnästä hankkeessa, tuotosten levittämisestä, monitoroinnista ja arvioinnista. Dokumenteissa käsitellään myös uhat CARMA projektin läpiviennissä: myöhästymiset jne.

Kick-off tapaamisessa kumppanit sopivat myös hankkeessa käytetään europass.cedefop- mukaista teknistä sanastoa ja kaavakkeita. Sovittiin myös, että kommunikoinnissa käytetään postituslistaa, Skypeä ja tiedostojen jakamiseen yhteistä alustaa. Raabe Klett jakaa näillä alustoilla esitykset ja CARMA-projektin yksityiskohtaisen aikataulun.Projektin täytäntöönpano aloitettiin keräämällä jokaisesta maasta tietoa määräyksistä ja parhaista käytänteistä ammatilisen koulutuksen uraohjauksessa. Täten kumppanit toimittivat yhteenvedot omista maistaan laaditun ohjeiston mukaisesti Budapestin teknilliselle yliopistolle. Tämä materiaali viimeistellään koordinaattorin (Raabe Klett) toimesta ja toimitettiin hankkeen osallistuja organisaatioille, joiden oli viimeisteltävä raportit 22 tammikuuta mennessä.

Bulgarialainen projektikumppani Selfinvest laati yleisen eaittelyn hankkeesta ja siinä laadittavasta käsikirjasta. Suunnitelmien mukaan CARMA käsikirjan englanninkielinen versio valmistui toukokuussa 2017.Käsikirjan avulla 10 opettajaa kahdesta partnerikoulusta osallistuu 5 -päivää kestävään valmennukseen Sofiassa, Bulgariassa. Tämän jälkeen koulutetut opettajat pilotoivat uraohjaukseen laadittua materiaalia oppilaitoksissaan yhteensä 100 opiskelijalle. Näitä kokemuksia jaetaan ja vertaillaan kahdessa tilaisuudessa: työpajassa Sofiassa ja kansainvälisessä konferenssissa Budapestissä.

Hankkeeseen osallistuvat laativat myös suosituksia kotimaiden ja Euroopan uraohjaukseen ammatillisessa koulutuksessa.


Tapahtumat

Projektin kokemuksia ja tuotoksia esitellään ammatillisille oppilaitoksille ja päättäjille:

 • työpaja (Sofia, BG)

 • kansainvälinen konferenssi (Budapest, HU)

5. Uutiset

Englanninkielisen version editointi on viistelyvaiheessa Raabessa ja uusi vaihe käsikirjan käännösversioissa alkoi

Englanninkielisen version valmistuttua toivotaan, että myös käännökset valmistuvat kesän loppuun mennessä. Kaikki kieliversiot tulevat hankkeen nettisivuille (carma.hu) vapaasti saataviksi.

Sisällysluettelo:

 1. Johdanto
 2. Urahallinnan (CMS) taidot ja niiden tärkeys
 3. Urahallinnan taitojen (CMS) matriisi
 4. Kuinka käsikirjaa tulisi käyttää – Ehdotuksia opettajille
 5. Urahallinnan taitojen kehittämisen (CMS) suunnitelma
 6. Aktiviteetit urahallinnan kehittämiseen
  1. Itsensä ymmärtäminen ja kehittäminen
  2. Elämän, oppimisen ja työn tutkiminen
  3. Henkilökohtaisen uran kehittäminen ja sen hallinnoiminen
  4. ICT taidot
 7. Johtopäätökset
 8. Lähteet
 9. Sanasto

Lataa ilmainen englannin kielinen käsikirja!

Meillä on ilo ilmoittaa, että ”CAREER MANAGEMENT SKILLS TRAINING MANUAL FOR VET TEACHERS” käsikirja on ilmaiseksi ladattavissa.

Lataa käsikirja tästä! >>


Lataa käsikirja ilmaiseksi suomeksi, unkariksi ja bulgariaksi!

"URAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA AMMATIN OPETTAJALLE" on nyt ladattavissa ilmaiseksi suomeksi, unkariksi ja bulgariaksi.

Klikkaa tästä ilmainen käsikirja suomeksi >>

Klikkaa tästä ilmainen käsikirja bulgariaksi >>

Klikkaa tästä ilmainen käsikirja unkariksi>>6. Yhteystiedot

Address
Raabe Klett Educational Consulting and Publisher Ltd
1116 Budapest, Temesvár Str. 20.


Phone
editorial staff of Raabe:
Customer service: (+36 1) 320-0750; 320-8632
Fax: (+36 1) 349-8773Facebook, Linkedin

© Copyright 2016 - CARMA projekt.


Project number: 2016-1-HU01-KA202-022981


Privacy policy