1. Projektin kuvaus

Euroopan laajuisesti ammatillisissa oppilaitoksissa on yhä enemmän opiskelijoita jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. CARMA projektin tavoitteena on kehittää ammatillista uraohjausta hankkeen osallistujamaissa (Unkari, Suomi ja Bulgaria). Hankkeessa kehitetään ammatillisille opettajille keinoja estää opiskelijoiden opintojen keskeyttämistä, lisätä opiskelumotivaatiota ja parantaa työllistymistä valmistumisen jälkeen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 5-jäseninen kansainvälinen verkosto kolmesta maasta (Unkari, Suomi ja Bulgaria) laatii kattavan uraohjausmateriaalin ammatillisille opettajille. Verkostoa johtaa Raabe Klett Ltd Unkarista. Hankkeen aluksi 10 opettajaa kahdesta kumppanikoulusta (Manfred Weiss VET School Budapestistä Unkarista ja Koulutuskeskus Brahe Raahesta, Suomesta) osallistuvat 5-päivää kestävään valmennukseen Sofiassa, Bulgariassa. Tämän jälkeen valmennetut opettajat pilotoivat laadittuja ohjeistuksia omissa oppilaitoksissaan yhteensä 100 opiskelijalle. Pilottijaksojen kokemukset -eli materiaalin käyttö käytännössä- esitellään ja arvioidaan kahdessa tapahtumassa: työpajassa Sofiassa Bulgariassa ja kansainvälisessä konferenssissa Budapestissä, Unkarissa.

Uranhallintataidoissa yhdistyy elementtejä useista eri osaamisalueista, joita korostetaan Euroopan parlamentin suosituksissa elinikäisen oppimisen avaintaitoina. Näitä ovat esimerkiksi oppimaan oppimisen taidot (oppimisen tavoiteasettelu sekä ponnistelu tavoitteiden saavuttamiseksi omalla ammattialalla), digitaalinen osaaminen (ICT:n hyödyntäminen ammattialakohtaisesti, sähköisen portfolion laatiminen omasta ammatillisesta ja henkilökohtaisesta kehityksestä, itsensä markkinoiminen sosiaalisessa mediassa sekä internetissä yleensä) ja sosiaaliset taidot (kyky kommunikoida työelämän tilanteissa omia vahvuuksia hyödyntäen).

Projektimme rakentuu Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) kokemuspohjalle ja suosituksille. Vuosina 2007 - 2015 yhteistyöryhmä avusti EU:n jäsenvaltioita (ja muita Erasmus+ ohjelmaan oikeutettuja valtioita) sekä Euroopan komissioita kehittämään Euroopan yhteistyötä Elinikäisessä ohjauksessa sekä koulutuksessa että työelämässä. Yksi yhteistyöryhmän viimeaikaisista julkaisuista ELGPN Tools No. 6: Guidelinens for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance (marraskuu 2015) korostaa uranhallintataitoja tärkeänä elementtinä korkeatasoisen ammatillisen koulutuksen järjestelmässä. Lisäksi ohjaus kouluissa helpottaa siirtymistä työelämään ja parantaa monimuotoisuutta luokkaopetuksessa. Tällä hetkellä kolmessa partneri koulussa (Unkari, Suomi ja Bulgaria) on lisääntyvissä määrin opiskelijoita, joilla on vaikeuksia valmistua. Syitä tähän ilmiöön voidaan löytää erilaisista kansallisista ja paikallisista tekijöistä: joissakin tapauksissa taustalla on opiskelijoiden maahanmuuttajatausta ja sosioekonominen asema (Suomi) myös vasta valmistuneiden heikko työllisyystilanne heikentää opiskelumotivaatiota (Unkari ja Bulgaria). Hallitukset eri maissa laativat pitkäntähtäimen strategioita opiskelujen keskeyttämisen seurausten lievittämiseksi. Tähän pyritään esimerkiksi työvaltaisella opetuksella sekä ylläpitämällä laadukkaita ja tehokkaita ohjauspalveluita. Jotta ohjaus saavuttaisi opiskelijat tehokkaammin, tulee myös ammatilliset opettajat saada mukaan ohjausprosessiin. Tällä hetkellä ammatillinen koulutus keskittyy pääasiallisesti tietyn ammattialan taitojen kehittämiseen eikä anna opiskelijoille tarpeeksi valmiuksia tulevaisuuden työelämän muutoksiin. Ammatillisen koulutuksen ohjauspalvelut nähdään siltana nykyisen koulutusjärjestelmän ja työelämän vaatimusten välillä ohjauksen edistäessä opiskelijoiden kykyä tehdä pitkäntähtäimen urasuunnitelmia sekä kykyä toimia suunnitelmien toteutumiseksi.

Unkarissa kolmasosa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on kertonut, että he valitsisivat toisen ammatin, mikäli he voisivat valita uudelleen. Tämän vuoksi on tärkeää, että uraohjaus ja työllistymistä tukevat toimenpiteet lisääntyvät opintojen loppuvaiheessa jotta opiskelija työllistyy alalle joka vastaa hänen tavoitteitaan. Ohjaus on tärkeää myös opintojen aikaisemmissa vaiheissa jotta keskeyttämisuhan alla olevat opiskelijat pystyvät sujuvasti siirtymään toiselle alalle.

2. Hankkeen verkosto


Raabe Klett (HU)

Klett Group on yksi Euroopan johtavista koulutusalan kustantajista. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa erilaisten opetusalan palvelujen tarjoajana. Klett Group kehittää koulutusmateriaalia koulujen johdolle, opettajille ja opiskelijoille.

Tavoitteena on tukea opettajia ja opetusalan päättäjiä organisoimaan toimintaansa valmennusten ja konferenssien avulla. Klett Group kehittää materiaalia koulujen johdon käyttöön esimerkiksi laadunhallintaa varten.

Klett Groupilla on 27 työntekijää ja se työskentelee jatkuvasti yli 200 kasvatusalan asiantuntijan kanssa. Yrityksellä on hyvät suhteet Unkarin opetusministeriöön ja joihinkin Euroopan johtaviin kasvatusalan yliopistoihin.

Klett Groupin viimeaikaisia menestyksellisiä tuotteita ja toimintoja:

  - yli 45 akkreditoitua opettajan koulutusohjelmaa
  - kouluttaa vuosittain yli 2000 opettajaa ja rehtoria
  - järjesti pelkästään vuonna 2015 yli 150 koulutusta opettajille
  - käynnisti vuonna 2008 Raabe Collegen, joka tarjoaa menetelmä- ja lainopillistakoulutusta julkisten koulujen rehtoreille.

Lisäksi Klett Group on kehittänyt ja ylläpitää ammatilliseen koulutukseen keskittyvää websivustoa http://szakkepzes.raabe.hu jonka kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen sidosryhmät. Sivustolla julkaistaan 12-sivuista kuukausittaista lehteä yhteistyössä Unkarin kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Sivustolla ammatillisen koulutuksen toimijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä johtaville asiantuntijoille.

Klett Group järjestää vuosittain Unkarin suurimman konferenssin oppilaitosten johtajille ja opettajille. Tähän tilaisuuteen osallistuu satoja johtavia Eurooppalaisia ja kansallisia koulutuksen eri sidosryhmien edustajia vaihtamaan käytänteitä ja hyviä kokemuksia.


BME University (HU)

BME University (HU) - on yksi Unkarin johtavista teknillisistä yliopistoista joka tarjoaa laadukasta koulutusta ammatillisille opettajille. Lisäksi BME tarjoaa vertailevaa tutkimusta kansainvälisesti vaikuttavista koulutusmalleista joilla voidaan kehittää ammatillisten oppilaitosten henkilöstökoulutusta. Yliopisto tarjoaa myös johtavaa asiantuntemusta tarjoten tutkimuksiin perustuvaa tietopohjaa poliittisten linjausten suunnitteluun ja laatimiseen.

BME yliopiston 110 osastoa ja opistoa toimivat kahdeksassa eri tiedekunnassa. Yliopistossa on noin 1100 lehtoria ja 400 tutkijaa sekä lukuisia vierailevia luennoitsijoita. BME yliopistossa opiskelee 14000 opiskelijaa joista noin 800 on ulkomailta. BME yliopistossa suoritetaan 70 % Unkarin teknillisen alan yliopistotutkinnoista.


Raahen koulutuskuntayhtymä (FI)

Raahen koulutuskuntayhtymä (Education Centre Brahe) tarjoaa laadukasta ammatillista koulutusta kolmessa eri opistossa Raahen alueella. Kaikissa opistoissa on useita koulutusohjelmia.

Kolmessa opistossa - Raahen ammattiopisto, Lybeckerin opisto ja Ruukin maaseutuopisto- on yhteensä noin 1000 opiskelijaa. Suurin osa opiskelijoista suorittaa ammatillisen tutkinnon ja he ovat iältään 16-19 vuotiaita. Keskimääräinen opiskeluaika on kolme vuotta, jonka aikana opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon hankkien omalle alalleen työllistymiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Kolmivuotinen opiskeluohjelma sisältää teoreettisia opintoja, käytännön työn opetusta opistojen työpajoissa tai työmailla sekä vähintään kuuden kuukauden ajan työssäoppimista työelämässä.

Opiskelujen keskeyttämisprosentti Raahen alueella on noin 9 %.


Manfred Weiss VET School (HU)

Opisto on 67 vuotta vanha toisen asteen oppilaitos käsittäen teknillisen koulun ja asuntolan opiskelijoille. Oppilaitos sijaitsee Budapestin eteläosassa. Koulun tiloissa on 50 luokkahuonetta ja 4000 m2 työpajoja. 1980-luvulta alkaen oppilaitoksen toiminnasta on vastannut säätiö. Alun perin oppilaitoksessa koulutettiin paikalliseen metallitehtaaseen (Weiss Manfred myöhemmin Csepel Works) metallurgian ja tekniikan alan ammattilaisia. Myöhemmin koulutusaloiksi muuttuivat sähkötekniikka- ja IT-alat.

Nykyisin opiskelijoita on 640, joista ammatillisessa koulutuksessa 352 ja opettajia 92. Asuntolaan mahtuu yhteensä 150 opiskelijaa.


Selfinvest (BG)

Selfinvest on koulutus- ja ohjauskeskus opiskelijoille järjestäen valmennusta sekä yrityksissä että kouluissa.

Vuonna 2012 kolme vuotta perustamisensa jälkeen Selfinvest palkittiin kehittämästään innovatiivisesta uraohjauksen käytännöstä Bulgarian kansallisen EU-viraston toimesta. Palkinto myönnettiin "tekemällä oppiminen" menetelmästä, jossa kehitettiin uranhallintataitoja 16 - 19 vuotiaille opiskelijoille. Palkittu ohjelma on nimeltään "Journey through Indian lands". Ohjelman tavoitteena on selkeyttää opiskelijoille henkilökohtaisen urasuunnittelun prosessi, jossa otetaan huomioon odottamattomat muutokset sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Ohjelman simulaatiopeli esiteltiin vuonna 2012 kansainvälisessä uraohjaajien konferenssissa "Motivation for development" Sofiassa Bulgariassa. Peli on saanut erittäin positiivista palautetta uraohjaajilta eri puolilta Eurooppaa.

3. Tulokset

- kattava käsikirja ammatillisille opettajille, jolla voidaan tukea opiskelijoiden uranhallintataitoja;


- jäsennelty valmennus ammatillisille opettajille uraohjauksesta;


- laadittua uraohjausmateriaalia pilotoidaan kahdessa oppilaitoksessa (Budapest ja Raahe);


- toimenpidesuositukset - asiakirja joka antaa päätöksentekijöille sekä kansallisella että Euroopan tasolla tietoa hankkeen tuloksista ja suosituksia kehittämistoimenpiteistä.

4. Toiminta

Projektikokoukset

 • aloitustapaaminen (Budapest, HU)

 • välitapaaminen (Raahe, FI)

 • päätöstapaaminen (Budapest, HU)


Muut

 • Työpaja (Sofia, BG)

 • Kansainvälinen konferenssi (Budapest, HU)


5. Yhteystiedot

Address
Raabe Klett Educational Consulting and Publisher Ltd
1116 Budapest, Temesvár Str. 20.


Phone
editorial staff of Raabe:
Customer service: (+36 1) 320-0750; 320-8632
Fax: (+36 1) 349-8773